Gebruiksvoorwaarden

Harman International Industries, Incorporated
(“Harman”)

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bewerkt: 1 mei 2018

Deze gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de services, toepassingen, producten of websites die zijn gekoppeld aan deze voorwaarden (gezamenlijk ‘Services’ genoemd), die het eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Harman International Industries, Incorporated of zijn dochterondernemingen. Deze voorwaarden zijn belangrijk en hebben invloed op uw wettelijke rechten. Lees ze dus zorgvuldig door. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de services, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, met inbegrip van onze Privacyverklaring en Verkoopvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van de services.

Deze voorwaarden doen niets af aan de bepalingen of voorwaarden van enige andere overeenkomst die u met ons hebt ten aanzien van producten, services of anderszins. Indien u gebruikmaakt van de services namens een andere persoon of entiteit, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om deze voorwaarden te accepteren namens deze persoon of entiteit en dat een dergelijke persoon of entiteit ermee instemt verantwoordelijk te zijn jegens ons als u of een dergelijke persoon of entiteit deze voorwaarden schendt.

Privacy

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. De informatie die wij verzamelen via de services is onderworpen aan onze Privacyverklaring. Raadpleeg onze Privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken.  

Aanvullende voorwaarden

Bepaalde functies van de services, zoals bepaalde mobiele toepassingen, aanvullende services, promoties en aanbiedingen, zijn mogelijk onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen (‘Aanvullende voorwaarden’) die in samenhang hiermee worden gepresenteerd. Mogelijk presenteren wij aanvullende voorwaarden aan u via de services. Ongeacht hoe zij aan u worden gepresenteerd, vragen wij u akkoord te gaan met aanvullende voorwaarden voordat u deze functies van de services gaat gebruiken.  Tenzij anderszins gespecificeerd in aanvullende voorwaarden, zijn alle aanvullende voorwaarden opgenomen in deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met aanvullende voorwaarden, hebt u geen toegang tot het aspect van de services waarmee deze voorwaarden verband houden. Deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden zijn in gelijke mate van kracht. Indien echter een aanvullende voorwaarde inconsistent is met enige bepaling van deze voorwaarden, heeft de aanvullende voorwaarde voorrang, maar uitsluitend voor de service(s) waarvoor de aanvullende voorwaarden gelden.

Alle aankopen via de services of andere transacties voor de verkoop van goederen via de services of door uw bezoeken vallen onder onze verkoopvoorwaarden, die hierbij deel uitmaken van deze Voorwaarden.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden 

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd naar ons eigen oordeel herzien en bijwerken. Wij zullen u informeren wanneer we wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen en u de kans geven deze te beoordelen alvorens verder van de services gebruik te maken. Alle wijzigingen gaan in vanaf het moment dat wij ze plaatsen, en gelden voor alle toegang tot, en gebruik van de services daarna. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enigerlei wijziging of het stoppen, geheel of gedeeltelijk, van de voorwaarden of het gebruik van de services.

Uw voortgezette gebruik van de services nadat de gewijzigde voorwaarden bekend waren bevestigt dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert zodat u op de hoogte blijft van veranderingen, aangezien deze bindend zijn. U gaat ermee akkoord deze voorwaarden regelmatig te beoordelen en onthouden.

Belangrijkste definities

Content van Harman’ betekent alle content, functies en functionaliteit (met inbegrip van maar niet uitsluitend alle informatie, code, content, tekeningen, graphics, metagegevens, metatags, markeringsinformatie, pagina-opmaak en -stijl, foto’s, zinsneden, productbeschrijvingen, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en ordening hiervan, de compilatie van alle bovengenoemde elementen en alle intellectuele eigendomsrechten en goodwill die hieraan zijn gekoppeld) die beschikbaar worden gesteld via de services of die anderszins aan u worden verstrekt door of namens ons via de services. Content van Harman omvat geen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren, hetzij alleen of in combinatie met andere gegevens. Persoonsgegevens omvatten geen geaggregeerde informatie of andere geanonimiseerde, door ons verzamelde informatie (met inbegrip van metagegevens) die niet kan worden gebruikt om u te identificeren, zelfs indien deze informatie is afgeleid van uw persoonsgegevens.

Uw content’ betreft de informatie, opmerkingen, foto’s, afbeeldingen, video, data, tekst en andere content die u mogelijk plaatst, uploadt, opslaat, deelt, verzendt of weergeeft op de services.

Beschikbaarheid

De services worden aangeboden aan en zijn beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Met het gebruik van de services verklaart en garandeert u minimaal 18 jaar oud te zijn. 

Toegang tot de services en accountbeveiliging

Wij kunnen de services, en alle services en materialen die wij verstrekken via de services, geheel naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving intrekken of aanpassen. We zijn niet aansprakelijk indien de services, of enig onderdeel hiervan, niet beschikbaar zijn op welk tijdstip of tijdens welke tijdsperiode dan ook. Van tijd tot tijd wordt de toegang tot bepaalde onderdelen van de services, of tot de services in hun geheel, mogelijk beperkt voor gebruikers, met inbegrip van geregistreerde gebruikers.

Het is uw verantwoordelijkheid:

 • Alle noodzakelijke maatregelen te treffen om toegang tot de services te verkrijgen.
 • Te waarborgen dat alle personen die toegang verkrijgen tot de services via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich hieraan houden.

Voor toegang tot de services of een aantal van de resources die zij bieden kan u om bepaalde registratiedetails of andere informatie worden gevraagd. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de services dat alle informatie die u verstrekt correct, actueel en compleet is. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u ons verschaft voor registratie bij de services of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot via het gebruik van enige interactieve functies in de services, wordt beheerst door deze voorwaarden en u gaat akkoord met alle maatregelen die wij treffen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met deze voorwaarden.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of enigerlei andere informatie als deel van onze veiligheidsprocedures kiest of verkrijgt dient u zulke gegevens als vertrouwelijk te behandelen; u mag ze aan geen enkele persoon of instantie bekendmaken. U bevestigt tevens dat uw account strikt persoonlijk is en stemt ermee in dat u via uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie geen toegang aan derden zult bieden tot de services of onderdelen daarvan. U stemt ermee in ons onmiddellijk te informeren over ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enigerlei andere inbreuk op de veiligheidsvoorschriften. U stemt er tevens mee in om ervoor te zorgen dat u zich afmeldt van uw account aan het einde van elke sessie. Wees met name voorzichtig bij het openen van uw account op een gedeelde of openbare computer zodat anderen niet uw wachtwoord of andere persoonsgegevens kunnen zien of vastleggen.

Wij kunnen te allen tijde en geheel naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, enige gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie uitschakelen, of die nu door u is gekozen of door ons is verstrekt, als u enige bepaling van deze voorwaarden hebt geschonden.

Intellectuele eigendomsrechten

Harman International Industries, Incorporated (en zijn licentiehouders), is eigenaar van alle services en content van Harman, beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomsrechten of -wetten. Wij behouden ons alle rechten in en op de content van Harman voor. Met uitzondering van alles wat expliciet aan u wordt toegekend volgens deze voorwaarden, geeft Harman u geen enkel recht, titel of belang in of op enig deel van de content van Harman.

Het is u niet toegestaan enig deel van de content van Harman op welke wijze dan ook te kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren, verzenden, verspreiden, weergeven, bewerken, wijzigen, er afgeleide werken van te maken of te exploiteren. U zult geen frames gebruiken of framingtechnieken toepassen om ons handelsmerk, logo of andere bedrijfseigen informatie in te sluiten. U mag geen metatags of andere ‘verborgen teksten’ gebruiken die onze naam of handelsmerken benutten. U mag geen door het copyright, handelsmerk of ander eigendomsrecht gedekte mededelingen in of op de content van Harman wissen, verwijderen of op een andere manier veranderen. U mag op geen enkele manier onze rechten in en op de content van Harman in gevaar brengen, beperken of belemmeren. U stemt ermee in ons, onze producten of services niet op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins kwetsende manier af te schilderen. Wij behouden ons het exclusieve recht voor om naar eigen inzicht vorderingen in te stellen tegen derden voor schending of misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten in de content van Harman. De services kunnen content van Harman bevatten die eigendom is van of in licentie gegeven is door derden.  Alle in deze voorwaarden beschreven beperkingen gelden eveneens voor alle content van Harman die eigendom is van of in licentie gegeven is door derden.

Onze naam, de voorwaarden, logo’s, handelsmerken en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn onze handelsmerken (of de handelsmerken van onze dochterondernemingen of licentiehouders). U mag dergelijke uitingen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken.  Alle overige namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op de services zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Licentieverlening

Behoudens de beperkingen in deze voorwaarden mag u de services aanwenden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag niet het volgende doen of om het even welke derde helpen of instrueren om het volgende te doen: (i) de content van Harman onttrekken, scheiden, verwijderen of op een andere manier kopiëren; (ii) om het even welk deel van de content van Harman disassembleren, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen of op een andere manier converteren naar de broncode of een menselijk waarneembare vorm; (iii) de content van Harman aanpassen, wijzigen of er een afgeleid werk van maken; (iv) de volledige of gedeeltelijke content van Harman distribueren, bezwaren, leasen, verhuren, verkopen, verzenden, overdragen of op een andere manier van de hand doen; of (v) de content van Harman gebruiken voor enig ander doel.

Indien u via afdrukken, kopie, aanpassing, download of anderszins enig ander persoon toegang tot enig onderdeel van de services in strijd met de voorwaarden biedt, zal uw recht om van de services gebruik te maken onmiddellijk vervallen en dient u, te onzer beschikking, mogelijke kopieën die u van het materiaal gemaakt heeft te retourneren of vernietigen. Er worden geen enkele rechten, aanspraken of belangen in of op de services of de inhoud van de services aan u overgedragen en wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend. Elk gebruik van de services dat niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze voorwaarden vormt een schending van deze voorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerkrechten en andere rechten.  

Verboden gebruik

U mag de services alleen voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken. U gaat ermee akkoord de services niet te gebruiken:

 • Op een wijze die in strijd is met geldende federale, lokale of internationale wetten of voorschriften (inclusief, zonder beperking, enigerlei wetten qua export van data of software naar en uit de V.S. of andere landen).
 • Met als doel uitbuiting, beschadiging of poging tot uitbuiting van minderjarigen op welke wijze dan ook, of door hen bloot te stellen aan ongepaste content of hen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins te vragen.
 • Om bewust enigerlei materiaal dat niet onder deze voorwaarden valt te verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken.
 • Om enigerlei advertentie- of promotiemateriaal zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te verzenden of verzending ervan te bewerkstelligen, inclusief ‘junk-mail’, ‘kettingbrieven’, ‘spam’ of gelijksoortige items.
 • Om zich als ons, een van onze medewerkers, een andere gebruiker of enige andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, via gebruik van e-mailadressen of schermnamen geassocieerd met eerder genoemden) voor te doen of dit te pogen.
 • Om zich op een zodanige wijze te gedragen dat eenieders gebruik en plezier van de services beperkt of belemmerd wordt, of die, naar ons inzicht, ons of onze gebruikers schaadt of aan aansprakelijkheid blootstelt.

Daarnaast stemt u ermee in om:

 • De services niet te gebruiken op een wijze die deze mogelijk deactiveert, overbelast, beschadigt of beperkt, dan wel interfereert met gebruik van de services door enige andere partij, inclusief hun mogelijkheid via de services aan real-time activiteiten deel te nemen.
 • Geen gebruik te maken van robots, spiders of andere automatische apparaten, processen of middelen om toegang tot de services te verkrijgen, inclusief het monitoren of kopiëren van enig materiaal op de services.
 • Geen gebruik te maken van handmatige processen om materialen op de services te monitoren of kopiëren of voor welk ander ongeoorloofd doel dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Geen apparaten, software of routines te gebruiken die de juiste werking van de services verstoren.
 • Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadwillig of technisch schadelijk is.
 • Geen pogingen te doen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, te interfereren met, beschadiging of verstoring te veroorzaken van enigerlei onderdelen van de services, de server waarop de services staan of welke server, computer of database dan ook die met de services verbonden is.
 • De services niet aan te vallen via een DoS-aanval (Denial-of-service) of een gedistribueerde DoS-aanval.
 • Op geen enkele andere wijze te proberen de goede werking van de services te verstoren.

Uw content

De services staan u mogelijk toe om uw content te plaatsen, in te dienen, te publiceren, weer te geven of naar andere gebruikers te verzenden (gezamenlijk ‘plaatsen’ genoemd) op of via de services. U stemt ermee in de volgende regels voor plaatsing in acht te nemen en te volgen:

 • Plaats geen content met informatie die verkeerd, misleidend, niet precies, frauduleus en bedrieglijk is, of die een illegale activiteit wil promoten.
 • Vraag andere gebruikers van de services niet om persoonsgegevens.
 • Plaats geen enkele content of informatie die de wet schendt.
 • Beledig geen enkele andere gebruiker van de services en zoek geen ruzie. Plaats geen content die beledigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, schadelijk, irriterend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, grof, vulgair, obsceen, pornografisch of seksueel expliciet is.
 • Plaats alleen opbouwende informatie. Speculeer niet of plaats geen geruchten over ons, onze producten of enige andere persoon of entiteit.
 • Plaats geen informatie waarvan u niet de eigenaar bent of waarvan u niet alle eigendomsrechten bezit. U bent aansprakelijk voor alle content die u plaatst.

Uw content die u op de services plaatst wordt als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen beschouwd. Door uw content te plaatsen op de services kent u ons en onze dochterondernemingen, onze externe serviceproviders en onze retailpartners en enige andere persoon die namens ons of hun optreedt (gezamenlijk en met inbegrip van ons de ‘gelicentieerde partijen’ genoemd) een eeuwigdurend, niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, volledig afbetaald, wereldwijd recht toe om uw content aan te passen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, te distribueren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, toe te wijzen, te gebruiken en te vercommercialiseren op enige gewenste wijze en op enig gewenst medium zonder verplichtingen aan u. Uw gebruik van de services houdt impliciet in dat u ons toestaat uw content te gebruiken en op te slaan.

Als uw content persoonsgegevens bevat, behandelen wij dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

Hierbij verklaart en garandeert u dat (i) u eigenaar bent van alle rechten voor uw content, (ii) u toestemming hebt van alle perso(o)n(en) in uw content om de hierin verleende rechten toe te kennen; (iii) u ouder bent dan 18 jaar, en (iv) het gebruik van uw content door de ‘gelicentieerde partijen’ zoals hierin beschreven niet in strijd zal zijn met de rechten van derden of met enige wetgeving. U gaat er hierbij mee akkoord dat u de gelicentieerde partijen vrijstelt, ontslaat en vrijwaart van welke aansprakelijkheid dan ook met betrekking tot het gebruik van uw content door de gelicentieerde partijen.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor uw content en dat u, en niet wij, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke content, met inbegrip van de legaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid hiervan. Wij kunnen niet de verplichting op ons nemen om alle materiaal te controleren voordat het wordt geplaatst op de services en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal direct wordt verwijderd nadat het is geplaatst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens wie dan ook voor prestaties of gebrek aan prestaties bij de activiteiten die in deze voorwaarden worden beschreven.

Bericht in de sociale media 

Door het plaatsen en uploaden van content op socialemediasites die u hebt getagd met onze merken en hashtags, staat u ons toe te zoeken naar uw gehashtagde berichten (‘bericht in de sociale media’). Wij kunnen rechtstreeks contact met u opnemen, hetzij openbaar of particulier, via het socialemediaplatform waarop het bericht in de sociale media is geplaatst, en u toestemming vragen voor het gebruik van het bericht in de sociale media. Als u ons toestemming verleent zoals beschreven in de aanvraag die wij doen, dan verleent u de gelicentieerde partijen hetzelfde recht en gelden dezelfde verklaringen en garanties met betrekking tot het bericht in de sociale media als voor uw content. U gaat er hierbij mee akkoord dat u de gelicentieerde partijen vrijstelt, ontslaat en vrijwaart van welke aansprakelijkheid dan ook met betrekking tot het gebruik van uw bericht in de sociale media door de gelicentieerde partijen.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens uit uw berichten in de sociale media zal in overeenstemming met ons privacybeleid zijn.

Toezicht en handhaving; beëindiging

Wij kunnen het volgende doen:

 • Geheel naar eigen goeddunken, zonder opgaaf van redenen, uw content verwijderen of weigeren te plaatsen.
 • Geheel naar eigen goeddunken enige actie ondernemen met betrekking tot de content die wij nodig of passend achten, onder andere indien wij menen dat uw content in strijd is met deze voorwaarden, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van enige persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de services of het publiek bedreigt of zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid voor ons.
 • Uw identiteit of andere informatie over u bekendmaken aan derden die beweren dat materiaal dat door u is geplaatst hun rechten schendt, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Passende wettelijke stappen ondernemen, waaronder, zonder beperking, aanhangigmaking bij rechtshandhavingsinstanties, vanwege enig illegaal of ongeoorloofd gebruik van de services.
 • Uw toegang tot de volledige services of enig deel hiervan beëindigen of opschorten, met of zonder reden, waaronder, zonder beperking, enige schending van deze voorwaarden. 

Zonder beperking van het voorafgaande werken wij mogelijk volledig samen met wetshandhavingsautoriteiten of voldoen wij aan gerechtelijke bevelen waarin wij worden gevraagd of worden aangewezen om de identiteit te onthullen of andere informatie te verstrekken over iemand die materiaal plaatst op of via de services. U ZIET AF VAN EN VRIJWAART ONS EN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS EN SERVICEPROVIDERS VOOR SCHADECLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET OPTREDEN VAN ONS OF EEN VAN DE BOVENSTAANDE PARTIJEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ONZE ONDERZOEKEN EN VAN DE EVENTUEEL GETROFFEN MAATREGELEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR ONS OF DEZE PARTIJEN OF WETSHANDHAVINGSAUTORITEITEN. 

Vertrouwen in geplaatste informatie

De informatie, met inbegrip van content van Harman, die wordt gepresenteerd op of via de services wordt uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden beschikbaar gesteld.

Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enigerlei door u of andere bezoeker van de services aan zulke materialen verbonden afhankelijkheid, of door wie dan ook over de content geïnformeerd is.

De services kunnen content van derden bevatten, waaronder materialen verstrekt door andere gebruikers, bloggers en externe licentieverstrekkers, syndicators, aggregators en/of rapportageservices. Alle verklaringen en/of uitspraken in deze materialen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere content, anders dan de content die wij verstrekken, zijn uitsluitend de opinies en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen verstrekt(e). Deze materialen geven niet per sé onze opvatting weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of enige derde partij, voor de content of accuratesse van door derden verstrekte materialen.

Wijzigingen in de services

Mogelijk werken wij de content van de services, met inbegrip van content van Harman, van tijd tot tijd bij, maar de content is niet noodzakelijkerwijs compleet of actueel. Alle materiaal op de services kan op een bepaald moment verouderd zijn, en wij zijn geenszins verplicht dergelijk materiaal te actualiseren.  

Links met de services en socialemediafuncties

U kunt een link naar onze homepagina opnemen, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en niet schadelijk voor onze reputatie of deze misbruikt, maar u mag geen link op zodanige wijze plaatsen dat enige vorm van relatie, goedkeuring of ondersteuning onzerzijds wordt gesuggereerd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De services bieden mogelijk bepaalde sociale mediafuncties die u in staat stellen het volgende te doen:

 • Een link tot stand brengen vanaf uw eigen sites of sites van derde partijen naar bepaalde content op de services.
 • E-mails of andere berichten verzenden met bepaalde content, of links naar dergelijke content, op de services.
 • Ervoor zorgen dat beperkte delen van content op de services worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen site of bepaalde sites van derden.

U kunt deze functies alleen gebruiken zoals wij hebben bepaald en uitsluitend ten aanzien van de content waarmee deze functies worden weergegeven en in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden die wij stellen met betrekking tot dergelijke functies. Met inachtneming van het voorgaande, is het volgende u niet toegestaan:

 • Een link tot stand brengen vanaf een site die niet uw eigendom is.
 • Ervoor zorgen dat de services of delen daarvan worden weergegeven, of lijken te worden weergegeven op enige andere site, via bijvoorbeeld framing, deep linking of in-line linking.
 • Een link tot stand brengen met enig ander deel van de services dan de homepagina.
 • Anderszins acties uitvoeren met betrekking tot de materialen op de services die niet in overeenstemming zijn met enige andere bepaling van deze voorwaarden.

De services waarop u een link plaatst of waarop u bepaalde content toegankelijk maakt, moet in alle opzichten aan deze voorwaarden voldoen.

U stemt ermee in met ons samen te werken om onbevoegde framing of koppeling onmiddellijk te beëindigen. Wij kunnen machtiging tot koppeling zonder kennisgeving intrekken.

Wij kunnen alle socialemediafuncties en alle links op elk gewenst moment geheel naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving uitschakelen.

Links van de services

Indien de services links naar andere sites en resources bevatten die worden geleverd door derde partijen, worden deze links uitsluitend voor uw gebruiksgemak geleverd.  Wij hebben geen controle over de content van deze sites of resources en accepteren geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies dat of enige schade die mogelijk voortvloeit uit uw gebruik hiervan. Als u besluit om enige van de externe sites te bezoeken die aan de services zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico en bent u onderworpen aan de voorwaarden en gebruiksbepalingen voor dergelijke externe sites.

Geografische beperkingen

Wij zijn gevestigd in Connecticut, Verenigde Staten met teams in verschillende delen van de wereld. Wij claimen niet dat de services of content van Harman toegankelijk of gepast is buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de services is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u van buiten de Verenigde Staten toegang verkrijgt tot de services, begrijpt u dat alle data, met inbegrip van persoonsgegevens die u ons stuurt of die wij van u verzamelen, zullen worden verzameld en opgeslagen in de Verenigde Staten of enige andere locatie waar onze teams zijn gevestigd.

Ons gebruik en opslag van informatie

Wij mogen standaardpraktijken en -beperkingen bepalen in verband met het gebruik van de services, met inbegrip van het type van de door de gebruiker geladen content die toegelaten is op de services, het maximale aantal dagen waarop door de gebruiker gecreëerde content weergegeven wordt, toegankelijk is of door ons bewaard wordt, of het maximale aantal e-mails dat een account mag sturen of ontvangen en de maximale schijfruimte die toegewezen wordt aan elke eindgebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het behoud of de verwijdering van enige content die wordt bijgehouden door de services of die u op een andere manier aan ons hebt verstrekt via het gebruik van de services. Mogelijk wijzigen wij het gebruik en de opslag van content en informatie van tijd tot tijd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vrijwaring van garanties

UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, DE CONTENT EN ENIGERLEI ANDERE SERVICES OF VIA DE SERVICES VERKREGEN ITEMS IS VOOR EIGEN RISICO. DE SERVICES, CONTENT EN ENIGERLEI SERVICES OF VIA DE SERVICES VERKREGEN ITEMS WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE VORM EN OP DE HUIDIGE BESCHIKBARE BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE. TENZIJ VERBODEN DOOR DE WETGEVING, VERWERPEN WIJ ALLE GARANTIES VAN IEDERE AARD, EX- OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICES. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE SERVICES, CONTENT OF ENIGERLEI SERVICES OF VIA DE SERVICES VERKREGEN ITEMS ACCURAAT, BETROUWBAAR, FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SERVICES OF DE SERVER VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE SERVICES OF CONTENT ANDERSZINS AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN.

De informatie op of via de services is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden beschikbaar gesteld. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enigerlei door u of andere gebruikers van de services aan zulke materialen verbonden afhankelijkheid, of door wie dan ook over de content geïnformeerd is.

De services kunnen content van derden bevatten, waaronder materialen verstrekt door andere gebruikers, bloggers en externe licentiehouders, syndicators, aggregators of rapportageservices. Alle verklaringen en uitspraken in deze materialen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere content, anders dan de content die wij verstrekken, zijn uitsluitend de opinies en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen heeft verstrekt. Deze materialen geven niet per sé onze opvatting weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of enige derde partij, voor de content of accuratesse van door derden verstrekte materialen. 

HET VOORAFGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET WETMATIG UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN OF LICENTIEHOUDERS, DIENSTVERLENERS, MEDEWERKERS, AGENTEN, MANAGERS OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, ONDER ENIGE WETTELIJKE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN, VAN DE SERVICES, ALLE HIERAAN GEKOPPELDE SITES, CONTENT VAN HARMAN OF CONTENT VAN ANDERE SITES, VIA DE SERVICES OF DERGELIJKE ANDERE SITES VERKREGEN SERVICES OF ITEMS, INCLUSIEF ALLE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, INGRIJPENDE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, OMZETVERLIES, WINSTVERLIES, GEBRUIKSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN DATA, EN WANNEER VEROORZAAKT DOOR ONRECHT (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIEN.  WANNEER ECHTER WORDT VASTGESTELD DAT WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI SCHADE OF VERLIES, OP ENIGERLEI WIJZE IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OF CONTENT VAN HARMAN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID NOOIT MEER BEDRAGEN DAN 100,00 USD.

HET VOORAFGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET WETMATIG UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons, ons moederbedrijf, onze aandeelhouders, dochterondernemingen, licentiehouders en dienstverleners alsmede onze en hun respectievelijke managers, directeuren, medewerkers, contractanten, agenten, licentiehouders, leveranciers, rechtsopvolgers en -verkrijgenden te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige claims, aansprakelijkheden, schades, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (inclusief redelijke advocatenhonoraria) voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw schending van deze voorwaarden of uw gebruik van de services of content. Deze verplichting blijft gelden na de beëindiging of verandering van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie 

Deze gebruiksovereenkomst is onderworpen aan, en opgesteld in overeenstemming met, de wetten van de staat New York zonder inachtneming van regels met betrekking tot conflicterende wet- en regelgeving. Ieder geschil of iedere claim voortvloeiend uit, of gerelateerd aan deze gebruiksvoorwaarden zal door arbitrage worden beslist in overeenstemming met de arbitrageregels van de American Arbitration Association en geleid door een door de betrokken partijen gekozen bemiddelaar. De plaats van arbitrage zal in de Borough of Manhattan, New York zijn.  De uitspraak van de bemiddelaar zal definitief en bindend zijn. Oordeel over de uitspraak van de bemiddelaars kan in elke bevoegde rechtbank worden ingebracht. De partijen doen afstand van elk recht om tegen de uitspraak in beroep te gaan voor zover rechtmatig van het recht op beroep kan worden afgeweken. Elke partij behoudt het recht juridische bijstand in te roepen: (a) om arbitrage af te dwingen; (b) tijdelijke beschermingsmaatregelen te verkrijgen in afwachting van de arbitrage; en (c) elk besluit van de arbiters, met inbegrip van de definitieve arbitrale uitspraak, af te dwingen. De in de arbitrage in het gelijk gestelde partij heeft recht op vergoeding van haar redelijke kosten, inclusief gerelateerde advocaatkosten.

Geen collectieve processen

U mag alleen op individuele basis geschillen met ons oplossen en mag geen claim indienen als eiser of lid van het collectief in een geconsolideerde zogenaamde ‘Class action’.

Limiet aan tijd om een claim in te dienen

ELKE VORDERING OF CLAIM VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN, MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK INGEDIEND ZIJN, ANDERS IS DE VORDERING OF CLAIM PERMANENT VERJAARD.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Het door ons nalaten van handhaving of uitvoering van deze voorwaarden betekent geen verklaring van afstand. Indien een bepaalde voorwaarde niet afdwingbaar is, heeft de onafdwingbaarheid daarvan geen invloed op andere voorwaarden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, het privacybeleid, de verkoopvoorwaarden en enige aanvullende voorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de services en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, representaties en waarborgen, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot de services.

Kennisgeving van vorderingen wegens inbreuk

Wanneer u meent dat uw werk ten onrechte gekopieerd en op de services geplaatst werd, stuurt u ons uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een fysieke of elektronische weergave van uw handtekening, een beschrijving van uw beschermde werk, een beschrijving van de locatie van uw beschermde werk op de services en een verklaring die u op straffe van meineed afgelegd hebt, waarin u bevestigt dat de informatie hierboven correct is en dat u de eigenaar bent van het copyright of anderszins gemachtigd bent op te treden uit naam van de eigenaar van het copyright.

Uw opmerkingen en punten van zorg

U kunt ons schriftelijk over enige ontoelaatbare content informeren. Wij zullen ons te goeder trouw inspannen alle beschuldigingen van ontoelaatbare content die de voorwaarden schendt te onderzoeken, maar wij verklaren of waarborgen niet dat wij enigerlei actie in verband hiermee zullen ondernemen.

Kennisgevingen voor klachten

Stuur alle wettige kennisgevingen volgens deze voorwaarden naar:

Harman International Industries, Incorporated

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, VS

t.a.v.: Legal Department

+1.203.328.3500

Hartelijk dank voor uw gebruik van de services.

Kan je niet vinden wat je zoekt?

Bel onze support-afdeling

Bel onze support-afdeling

Bel ons nu op: +31 207960986

Maandag - Vrijdag: 09.00-18.00
Zaterdag - Zondag: 10:00-16:00

Stuur een email aan onze support-afdeling

Stuur een email aan onze support-afdeling

We zijn er van maandag t/m zondag om je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden!

Stuur ons een email
Chat met onze support-afdeling

Chat met onze support-afdeling

Chat is open op werkdagen tussen 09:00 en 18:00 en van 10:00 - 16:00 in het weekend.

message

WhatsApp Ons

Stuur ons een bericht op +31 207960986 of klik hier 

Maandag - vrijdag: 09.00-18.00
Zaterdag - Zondag: 10:00-16:00